Obchodní podmínky

Před objednáním zboží se prosím seznamte s našimi Obchodními podmínkami. Objednáním zboží s nimi vyslovujete souhlas.

Všeobecné informace :
Internetový obchod www.majka-shop.cz  je provozován firmou Mária Staňková,  Tovární 185, 664 61 Rajhrad, IČO: 758 67 133, DIČ: CZ7958037758, tel.774 115 018, e-mail: obchod@majka-shop.cz . Kontaktujete-li nás uvedenými způsoby, rádi vás informujeme o nabízeném zboží, zodpovíme vaše dotazy a přijmeme vaše podněty.

 

I.  Objednávka

 1.1. Nákupní řád

Kupující může vyhledat  požadovaný výrobek podle oddělení a kategorií, nebo ve vyhledávači vlevo nahoře. Zboží lze objednat kliknutím na ikonku Přidat do košíku, čímž dojde vložení zvolené položky do nákupního košíku. Obsah košíku lze sledovat najetím kurzoru na nákupní košík v pravém horním rohu stránky. Do košíku pro ukončení nebo úpravu objednávky se lze dostat najetím kurzoru na odkaz "Nákupní košík" vpravo nahoře a poté kliknutím na ikonku „přejít do košíku“. Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku přepsáním množství a použitím klávesy Enter. Odstranění položky z košíku lze provést křížkem u zboží vpravo. Zboží zůstává v košíku libovolnou dobu až do ukončení objednávky, nebo odstranění všech položek z košíku. Kupující zvolí způsob platby, vyplní fakturační, případně dodací  adresu, vyplní souhlas s obchodními podmínkami a přejde kliknutím ke kontrole objednávky, poté klikne na ikonku objednat. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Po přijetí objednávky prodávajícím obdrží kupující potvrzující email na jím uvedenou e-mailovou adresu.

Upozornění: dle Občanského zákoníku par. 544-545, zákon č.40/1964 Sb. je dle našich obchodních podmínek každá objednávka závazná. Pokud nebude objednávka zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží.

Nabídkové ceny uvedené na www.majka-shop.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

1.2. Zrušení objednávky

Svou objednávku může kupující stornovat do 2 hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu obchod@majka-shop.cz  - v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. V jednotlivých odůvodněných případech lze dohodnout storno i po této lhůtě, pokud objednávka nebyla již odeslaná.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část, v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující zaplatil kupní cenu předem na účet, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a to do 7 dnů od vzájemné dohody.

 

II.  Platební podmínky

2.1. Dobírkou - Platba při převzetí zboží od dopravce – v hotovosti.

2.2. Na účet - Převodem na bankovní účet prodávajícího. Při zasílání zboží na Slovensko požadujeme platbu předem vždy.

 

III. Dodací a platební podmínky

3.1. Prodávající odešle kupujícímu zboží nejpozději 15 dnů od přijetí a potvrzení objednávky, pokud se nedohodnou jinak. Pokud je všechno zboží skladem, tato lhůta se zkracuje na cca 3 pracovní dny.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Nepřevezme-li kupující zboží, je prodejce oprávněn náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

V naší nabídce je zboží od mnoha různých dodavatelů, z čehož plynou různé dodací lhůty u zboží, které není skladem. Objednávky se samozřejmě snažíme vždy vyřídit v co nejkratším možném termínu. Objednávky vyřizujeme kompletně, v případě individuální dohody s kupujícím lze postupovat i jinak. V případě, že není možné vyřídit objednávku v uvedených termínech, budeme zákazníka kontaktovat e-mailem, pokud neobdržíme vaši odpověď, tak telefonicky a dohodneme se na dalším postupu v daném případě ke spokojenosti zákazníka.

Prodejce nenese zodpovědnost za prodlení způsobené dopravní službou nebo dalšími okolnostmi, na které nemá vliv.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlení informovat dopravce i prodávajícího. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení.

Při ztrátě balíčku během přepravy bude zákazníkovi po vyřízení reklamace s přepravcem zasláno nové zboží, případně vrácena předem zaslaná částka v plné výši.

Aktuální ceny dopravy a plateb jsou uvedené v článku Doprava a platba na našem eshopu.

 

IV. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

4.1. V souladu s občanským zákoníkem může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

O úmyslu vrátit zboží nás vždy předem informujte. Zaslání zboží zpět na dobírku nebude převzato.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i kdykoli před dodáním zboží.

4.2. Odstoupení od smlouvy proveďte písemně na elektronickou adresu: obchod@majka-shop.cz. Pro usnadnění komunikace  uveďte prosím vaše jméno, číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Zboží je vždy nutno zaslat na adresu Tovární 185, Rajhrad, 664 61.

4.3. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a v případě vrácení kompletní objednávky také zaplaceným nákladům na její dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než kupující vrátí zboží zpět, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Při vracení zboží zvolte vhodný obal, aby se předešlo zničení zboží přepravou. Společně se zbožím doporučujeme zaslat i fakturu (stačí kopie) pro lepší dohledatelnost, kam uvedete číslo účtu, na který vám poukážeme vrácenou částku. Za bezhotovostní platbu si neúčtujeme žádný poplatek. V případě zaslání částky na vaši adresu si účtujeme poplatek 40 Kč za poštovní poukázku.

4.4.  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě:

1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5) na dodávku novin, periodik a časopisů,
6) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

V. Reklamace

5.1. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží.

Zákazník je povinen důsledně se řídit při používání výrobku přiloženým návodem. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

Oprávněnost reklamace je posuzována podle Záručních podmínek jednotlivých konkrétních výrobků. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra…), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

5.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

V záruční době může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; 
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití, nesprávnou manipulací a skladováním.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi na jeho náklady, současně mu mohou být prodejcem vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

5.3. Vyřízení reklamace

5.3.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Pro urychlení komunikace je vhodné uvést do předmětu zprávy REKLAMACE.

5.3.2  Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

5.3.3. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží. Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc včetně původního příslušenství. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

5.3.4. Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

  • označení reklamovaného zboží
  • popis závady
  • termín nákupu nebo číslo prodejního dokladu
  • požadavek na způsob vyřízení reklamace

5.3.5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ NELZE ZASLAT NA DOBÍRKU!

 

VI. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1. 2014.