|

GAIA CUP - Čistící prostředek pro menstruační kalíšek 200 g - Magic Touch


Obj. číslo: 4326

Značka: Tierra verde / Další produkty od Tierra verde


Cena s DPH: 129 

Gaia Magic Touch snadno vyčistí váš menstruační kalíšek. Přípravek šetrný k životnímu prostředí, neboť je rychle biologicky rozložitelný. Neobsahuje chlór.

Návod k použití: 
(1) Pravidelně po každém cyklu: přiveďte v malém hrníčku asi 300 ml vody k varu, přidejte lžičku prášku Gaia Magic Touch a ponořte do vody menstruační kalíšek. Kalíšek vyvařte v roztoku po dobu několika minut. Ujistěte se, že se voda nevypaří, přímý kontakt silikonového kalíšku se suchým rozpáleným kastrolem kalíšek nenávratně poškodí. 

(2) V případě zbarvených kalíšků a starých skvrn: Přiveďte k varu 300 ml vody, odstavte z plamene, přidejte polévkovou lžíci prášku Magic Touch a kalíšek do vody ponořte. Nechte jej tam několik hodin nebo přes noc. 

Složení: > 30 % peruhličitan sodný, > 30 % hydrogenuhličitan sodný. 

Skladujte v suchu při pokojové teplotě. 

Obsahuje: 30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku.
Seznam složek detergentů podle nařízení ES č. 648/2004 o detergentech

NEBEZPEČÍ. Může zesílit požár; oxidant. Způsobuje vážné podráždění
očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy,
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými
materiály. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí:
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požáru: K uhašení
použijte vodu. Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících
40 °C. Likvidace: nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného
odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění, vyčistit
několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do
nádob pro sběr komunálního odpadu.

Podobné produkty